1. JURKOP udziela gwarancji na dostarczony towar na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym okresie wady będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty zgłoszenia.

2. Do korzystania ze świadczeń z tytułu gwarancji konieczne jest posiadanie karty gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje naprawę wad ujawnionych w czasie eksploatacji, a ukrytych i niewidocznych podczas zakupu.

4. Zgłoszenie wady i uszkodzenia przyjmowane są w punkcie, w którym dokonano zakupu, w formie pisemnej. Podstawą przyjęcia reklamacji jest posiadanie karty gwarancyjnej i rachunku kupna towaru oraz szczegółowego opisu wady.

5. Widoczne zastrzeżenia jakościowe należy zgłosić sprzedawcy przed upływem 30 dni od daty zakupu, a bezwzględnie przed zamontowaniem.

6. Reklamacje ilościowe, wymiarowe, funkcji oraz inne wady jawne muszą być zgłaszane przy odbiorze pod rygorem utraty gwarancji.

7. Wady ukryte powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty ich wystąpienia.

8. Skrzydło należy montować zgodnie z przeznaczeniem.

9. Gwarancją prawidłowego funkcjonowania wyrobu jest spełnienie następujących wymogów:
- drzwi w czasie transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi;
- przechowywać ustawione na paletach lub listwach drewnianych w magazynach suchych i przewiewnych: wilgotność pomieszczenia, w którym przechowywane są drzwi nieimpregnowane, nie może przekraczać 60% wilgotności bezwzględnej;
- podczas wbudowywania drzwi, powinno się zachować pion, poziom oraz przekątne ościeżnicy;
- kategorycznie zabrania się przycinania drzwi od dołu – naruszenie czopu dolnego ramiaka powoduje automatycznie utratę ważności gwarancji;
- po założeniu skrzydła i sprawdzeniu jego funkcjonowania, w razie potrzeby wyregulować okucia;
- przy montowaniu ościeżnicy należy bezwzględnie stosować izolację wilgotnościową;
- bezpośrednio po zakupie naszego wyrobu w stanie surowym bez malowania należy niezwłocznie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, stosując impregnat, dopiero po takim zabezpieczeniu stosować lakier, farbę, itp.;
- należy bezwzględnie stosować impregnaty chroniące wyrób przed bezpośrednim działaniem wilgoci;

10. Gwarancja traci ważność: z powodu:
- wystąpienia uszkodzeń mechanicznych (np. zarysowania);
- uszkodzenia drewna z przyczyn niezależnych od producenta (np. użycie niewłaściwych środków do mycia, niewłaściwa impregnacja i malowanie w przypadku zakupu skrzydeł w stanie surowym bez malowania);
- zmian konstrukcyjnych;
- niewłaściwego transportu i przechowywania;
- nieprawidłowego montażu i użytkowania;
- niewłaściwego zabezpieczenia przed wilgocią;
- wad powstałych w skutek niedbałości kupującego lub jego niewiedzy;

11. Gwarancja nie uwzględnia:
- wad nieistotnych tzn. takich, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu lub nie mają wpływu na wartość użytkową skrzydła;
- uszkodzeń powstałych na skutek zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych;

12. Zobowiązania i odpowiedzialności nabywcy i producenta:
- nabywca zobowiązany jest udostępnić reklamowany towar w terminie wyznaczonym przez producenta, celem oględzin i usunięcia usterek;
- odpowiedzialność producenta z tytułu usterek nie może przekroczyć wartości zakupu towaru;
- klient posiada prawo do wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy, jeśli przedstawiciel zakładu stwierdzi, że wady występujące w wyrobie są niemożliwe do usunięcia. Klient jest zobowiązany do zwrotu wymienionego towaru;
- w przypadku reklamacji skrzydeł drzwiowych, które nie zostały zamontowane, nabywca zobowiązany jest do dostarczenia ich do punktu sprzedaży;

Z poważaniem,
Firma JURKOP